Rozcestník

Velikost textu:

Historie MŠ

Historie

Provoz v MŠ v Řečici byl zahájen 3.9.1963 v jedné místnosti uvolněné z bytu ředitele školy. Provoz byl pouze dopolední, od 8.00 do 13. 00 hod., na oběd děti odcházely domů. MŠ navštěvovalo 26 dětí ve věku od 2 do 3 let, 12 chlapců a 14 dívek. Patronát nad školkou převzalo místní JZD, které přispívalo na nákup hraček a potravin pro školní jídelnu. Ředitelkou školy byla jmenována Eva Macháčková. Protože prostory školky byly malé, uvažovalo se o přístavbě k budově školy, která se uskutečnila na jaře roku 1965. Na severozápadní straně budovy byly přistavěny dvě místnosti, kuchyň, sklep a umývárna pro děti. Herna a ložnice byly vybaveny nábytkem, hračkami a lehátky. Topilo se kamny na uhlí.

Od 3.1.1966 byl provoz MŠ rozšířen na celodenní, jako druhá učitelka byla ustanovena Božena Hřebíčková. Současně byl zahájen provoz školní jídelny a děti tak mohly v MŠ pobývat déle, od 7.30 do 17.30 hod., šest dnů v týdnu. Od 10.8.1967 do prosince 1967 se ve školní kuchyni vařilo i pro MŠ v Radešínská Svratce.

Pan kovář Chyba s kolektivem kovárny JZD zhotovil dětem k jejich svátku v roce 1967 zahradní kolotoč, který je na zahradě dosud. V té době se začal upravovat pozemek školní zahrady s pískovištěm.

.Ve školním roce 1968/1969 byly na zahradě vsazeny do země a barevně natřeny gumové pláště z traktoru a vysazeny břízy. Pan Chrást a pan Hanych vsadili rám na houpačky a paní učitelky zhotovily zahradní nábytek.

V roce 1971 byly vysazeny další jehličnaté a ovocné stromy a vybudován přístřešek na hračky. Od tohoto roku je provoz MŠ od pondělí do pátku.

V roce 1973 došlo v prostorách MŠ ke zhotovení nových elektrických rozvodů, do celé budovy zavedeno ústřední topení

V roce 1974 je MŠ přestěhována do bývalého bytu ředitele školy. Získala dvě teplejší místnosti – herny, v jedné z nich děti po obědě i odpočívají na rozkládacích lehátkách. Z bývalé ložnice vznikla jídelna, sloužící i dětem ze ZŠ. Bývalá herna je využívána jako tělocvična pro obě školy.

V roce 1976 došlo ke změně provozní doby MŠ – od 7.30 do 16.30 hod.

V roce 1983 na zahradě MŠ vysazeny túje jako živý plot, okrasné keře a borovice. O hlavních prázdninách zahájilo OPBH generální opravu ústředního topení – radiátorů, rozvodů, vyměněn kotel. Do jídelny zakoupeno nové PVC. 14.9. proběhly oslavy 20 let od založení MŠ.

V roce 1985 obě třídy za vydatné pomoci rodičů obloženy dřevem.

V roce 1986 bagrem upraven povrch zahrady, další rok MNV začal s budováním tarasu.

V květnu roku 1988 zahrada nově oplocena a na jaře roku 1989 sem byly zhotoveny nové schody se zábradlím. Mezi pískovištěm a plotem vysázeny smrky jako živý plot. O hlavních prázdninách provedena rekonstrukce umývárny dětí.

V roce 1990 betonové pískoviště obloženo dřevem, na kterém mohou děti při hře sedět.

V roce 1994 natřena zahradní chatka a opraveny schody do chaty. Opravena okna a nalepeno okenní těsnění .

O velkých prázdninách roku 1995 opraveny omítky v ložnici a šatně MŠ.

V lednu roku 1996 šatna MŠ vybavena novými botníky a skříní, v jídelně zhotovena vestavěná police na hračky a pomůcky. Pan Pavel Poul provedl rekonstrukci WC dětí, pokládku nové dlažby v šatně. Zakoupeno nové vybavení do školní kuchyně a tělocvičny. Na hřiště u školní zahrady přivedena voda a upraven betonový taras u cesty na hřiště.

Ve školním  roce 2002/2003 do školy a školky přiveden zemní plyn. Stěny ve třídě a herně vyzdobeny nástěnnými malbami. Proveden nátěr zahradní chatky, houpačky a kolotoče. Na okna v ložnici nainstalovány nové rolety. Prostor pro ředitelku vybaven starším počítačem s tiskárnou, na dveře do knihovny ušit nový kapsář. Ve školní kuchyni nainstalováno nové umyvadlo, zakoupena varná konvice. V červnu proběhly oslavy 120. výročí založení školy a 40. výročí založení mateřské školy.

Od 1.1.2003 do 31.12. 2004 byla MŠ samostatným právním subjektem s názvem Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace. Od 1.1. 2005 je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Řečice.

O letních prázdninách roku 2004 provedena výměna pletiva po celém obvodu školní zahrady, proběhly nátěry kolotoče a houpačky. Stěna v herně opatřena dřevěným obložením ve tvaru plotu.

Ve školním roce 2004/2005 MŠ vybavena novým kobercem, v herně nainstalovány nové zářivky. Na zahradu zakoupeny dva slunečníky a nafukovací bazén. Během školních prázdnin se měla uskutečnit rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně. Měla být vybudována nová jídelna a zázemí pro kuchařku. Protože obec neobdržela dotace z krajského úřadu, rekonstrukce byla odložena na hlavní prázdniny dalšího školního roku. V rámci přípravy na tuto rekonstrukci byly ve třídě MŠ nově vybudovány dvoje dveře – do budoucí jídelny a umývárny dětí. Dále byly vybourány dveře a zvětšen otvor mezi třídou a hernou – tím se prostory MŠ prosvětlily a učitelky získaly větší přehled o dětech. Pro potřeby MŠ byla uvolněna místnost bývalé obecní knihovny sousedící s hernou MŠ. Zde vznikla trvalá ložnice dětí, vybavená patrovými lůžky a rozkládacími lehátky. Do ložnice zakoupen koberec a nové povlečení, roleta na okno.

Během hlavních prázdnin školního roku 2005/2006 proběhla plánovaná rekonstrukce školní kuchyně. Kuchyň se zvětšila, byla vybavena nerezovým nábytkem, myčkou na nádobí, lednicemi. Získala nové prostory pro uskladnění potravin a jejich zpracování. Nově bylo vybudováno i zázemí pro kuchařku. Z bývalé tělocvičny je nyní jídelna, propojená s třídou MŠ. Pro děti z MŠ bylo z části šatny vybudováno nové sociální zařízení s vchodem ze třídy.

Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 1 735 538 Kč.

Do třídy MŠ zakoupen relaxační bazének s míčky, rádio s CD přehrávačem. Získali jsme dva počítače vyřazené ze ZŠ pro výukové hry dětí. Pracovní kout pro vedoucí učitelku v ložnici dětí vybaven novým stolem.

Ve školním roce 2006/2007 třída MŠ vybavena novými stolky a židlemi pro děti, do ložnice zakoupeno další povlečení na lehátka. V průběhu prázdnin proběhla rekonstrukce pískoviště na školní zahradě. Na dno byla položena textilie zabraňující prorůstání trávy, zhotoveno nové dřevěné obložení. V horní části zahrady vybudováno bezpečné ohniště.

Během hlavních prázdnin školního roku 2007/2008 proběhla v celé budově školy výměna historických oken za plastová v hodnotě 322 831 Kč. Jídelna a prostory MŠ získaly nové nástěnné malby s dětskými motivy od p. uč Janebové a p. Věry Husákové. Nově natřeny byly zárubně dveří, zalištováno PVC a koberce. Do třídy pořízen na míru nový nábytek na hračky, DVD přehrávač a malé akvárium s rybičkami. Zrekonstruováno osvětlení v obou třídách.

Ve školním roce 2008/2009 pro MŠ zakoupena barevná kopírka k počítači. V budově nainstalován bezpečnostní systém.

V dubnu 2010 došlo na WC dětí k havárii vody. Prasklá hadička o víkendu způsobila zalití všech prostor MŠ vodou a její čtrnáctidenní uzavření. Za pomoci rodičů byly prostory MŠ vyklizeny a vysoušeny, odstraněno obložení zdí a PVC krytina z podlah, otlučena mokrá omítka ze zdí. Díky teplému počasí se podařilo vysušit i koberce. Provoz MŠ probíhal do konce školního roku v provizorních podmínkách. V období hlavních prázdnin byly ve všech prostorách MŠ , kromě šatny a WC dětí, vykopány, zatepleny a znovu zabetonovány podlahy, opraveny omítky zdí, vybíleno. Nové podlahy však nestačily do konce prázdnin vyschnout a nová PVC krytina byla položena až o jarních prázdninách dalšího školního roku. Betonové podlahy byly provizorně zakryty vysušenými koberci. Vodou poškozený nový nábytek ve třídě a v šatně byl během prázdnin opraven. Do třídy a herny pořízeny nové koberce, byly položeny až po pokládce PVC.

Na základě doporučení hygienické kontroly z ložnice odstraněna nevyhovující patrová lůžka a nahrazena dřevěnými lehátky, nově přečalouněnými. Do umývárny dětí pořízeny dřevěné věšáky na ručníky s přepážkami.

Na konci tohoto školního roku došlo k uvolnění bytu ve škole a obec rozhodla jej částečně přebudovat a zvětšit tak prostory školy. Získali jsme tak tělovýchovnou místnost pro pohybové aktivity dětí z MŠ i ZŠ, sklad na pomůcky z bývalé kuchyně, třídu pro skupinovou práci s předškoláky a výuku jazyků školáků. Jednu místnost využívá vedoucí učitelka MŠ jako kancelář, předsíň bytu slouží zaměstnankyním školy a školky jako šatna, která zde dlouho chyběla.

Skupina řečických podnikatelů se rozhodla věnovat MŠ výtěžek z plesu na pořízení dřevěných herních prvků na školní zahradu. Byla zakoupena dvojhoupačka, skluzavka do svahu a houpadlo, v celkové hodnotě 43 000 Kč. Instalaci herních prvků, vybudování dopadových ploch a odvodnění části zahrady pomocí drenáží zajistili rodiče dětí. Po domluvě s obcí byly ze zahrady odstraněny staré a přehuštěné ovocné stromy. Kolem plotu ze severozápadní strany byly vysázeny túje. Vybavení školní zahrady bylo doplněno domečkem a průlezkou z vrbového proutí, které zhotovila vedoucí učitelka Anna Dočekalová pro pohybové aktivity a hry dětí . K ohništi zhotoveny p. Václavem Vítkem lavičky ze dřeva věnovaného škole p. Benešem.

O jarních prázdninách školního roku 2010/2011 položeno nové PVC a tak ukončena rekonstrukce MŠ po havárii vody. Zakoupeny varhany, které nahradily letitý přístroj zničený vodou. Za vybrané školné od rodičů dětí, které zůstává z rozhodnutí obce v MŠ, byl v tomto roce pořízen ve spolupráci s panem Šiškou nový pracovní kout pro učitelky.

V následujícím školním roce 2011/2012 jsme dětem ze školného pořídili rohový kuchyňský kout s vybavením pro hravé aktivity a DVD přehrávač. Obec nechala odborně posoudit stav letité břízy na zahradě školy a rozhodla o jejím odstranění.

V dalších letech plánujeme výměnu starého a dosluhujícího nábytku v herně dětí - televizní skříně s policemi a knihovny - výškově dětem přístupné a bezpečné.

Každým rokem dokupujeme dětem hračky, pomůcky a výtvarný materiál.

 

Ze zápisu v obecní kronice:

 

Již několik let byla snaha zřídit v obci mateřskou školu. Teprve letos, po úspěšných jednáních s nadřízenými orgány a místními občany, uvolnila rodina zdejších učitelů jednu místnost ze svého bytu na zřízení mateřské školy. Po velikém úsilí, mnoha překážkách byla 1. září 1963 mateřská škola dána do provozu. První ředitelkou školy se stala Eva Macháčková, absolventka pedagogické školy v Třebíči.

 

V kronice školy se píše:

 

Školní rok 1963-1964- Po několikaletém úsilí se podařilo překonat odpor několika vlivných jednotlivců v obci i jiných úřadech a od 2.září byla otevřena mateřská škola. Rodina ředitele školy po beznadějné situaci v obci uvolnila jednu místnost svého bytu pro školku. Je smutné, že v tak velké obci nebylo možno najít vhodnou místnost pro tak důležitou záležitost. Pro potřebu MŠ bylo třeba vystavět umývárny a záchody, upravit třídu a přezouvánu, vymalovat a zavést elektrické osvětlení. Po ohromném úsilí se podařilo školku připravit k zahájení provozu. Velkým dílem se o to přičinili M. Poul a V. Šacl a jiní rodiče, zatímco jiní rodiče s posměchem jejich práci kritizovali a hanili. Přesto se však podařila záslužná věc, která bude sloužit bez rozdílu všem a jejíž ovoce přinese dobro celé obci.

První ředitelkou mateřské školy v Řečici byla jmenována Eva Macháčková. Narodila se 10.3. 1945 v Sadské u Prahy, vystudovala pedagogickou školu v Třebíči. Do zaměstnání dojížděla ze Žďáru nad Sázavou.

 

Školní rok 1964-1965- Na vlastní žádost odešla Eva Macháčková z místa ředitelky MŠ. Na její místo byla ustanovena Marie Sklenářová, která pochází z nedaleké obce Podolí. Po několikaletém úsilí se podařilo získat povolení a prostředky pro stavbu mateřské školy. V dubnu bylo započato s pracemi. Stavba byla umístněna na severozápadní stranu budovy. Nejdříve bylo nutno odstranit celý zchátralý dřevník. Na jeho místě byly vykopány základy a sklep přístavby MŠ. Po celou zimu byl přivážen materiál a uskladňován v budově školy, na dvoře a na zahradě. Téměř každý den pracovalo několik občanů na stavbě. Práce rychle pokračovala a přes obtíže se získáním materiálu a zařízení byla stavba MŠ zhruba dokončena v říjnu 1965. 14. října byl zahájen pravidelný provoz. Dokončovací práce trvaly až do prosince.

 

Dne 18. května 2003 zemřela po dlouhé nemoci dlouholetá ředitelka Mateřské školy v Řečici Marie Sklenářová, která zde působila v letech 1964-1996.

 

Mateřská škola se pravidelně účastní kulturních akcí v obci, na kterých vystupuje s vlastním programem. Jsou to vánoční besídky, akce k výročím obce, oslavy Dne matek, vítání nových občánků do života. Pedagogové se podílejí na organizaci karnevalu pro děti. Svými výtvarnými pracemi se děti zúčastnily několika soutěží.

Vzdělávací nabídka MŠ je každoročně doplňována řadou akcí organizovaných společně se ZŠ nebo okolními mateřskými školami. Děti navštěvují filmová a divadelní představení, muzea, koncerty, výstavy, knihovny . Poznávají nejbližší okolí obce, v rámci školních výletů i naši vlast.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email